Ние работим за Вас! Над 150 вида застраховки

Опит, професионализъм, сигурност!

Застраховка Живот

 Видове застраховки Живот:

  • Семейна спестовна застраховка – застраховат се лица – съпрузи или лица живеещи във фактическо извън брачно съжителство в застраховката се включват и децата в семейството ,включително осиновените и родените след сключване на застраховката.
  • Женитбена спестовна застраховка – застраховката се сключва върху живота на единия родител  в полза на едно дете , наричано ползващо лице.
  • Детска спестовна застраховка- застраховката се сключва върху живота на здрави деца на възраст до 22 години.
  • Рентни пенсионни застраховки -
  • Индивидуална спестовна застраховка
  • Дългосрочна застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд

Comments are closed.